olb_main_logo-1.png

Ontwikkeling integrale kindcentra op Bonaire

Meer ontwikkelkansen voor kinderen. Vanuit die ambitie werken scholen, kinderopvang en andere zgn. kindvoorzieningen op Bonaire samen. Om die samenwerking te versterken, is EtuConsult gevraagd om met vooral de scholen en schoolbestuurders in gesprek te gaan over de ambities, wensen en knelpunten. Uiteindelijk doel is de ontwikkeling van integrale kindcentra en het realiseren va ...
lees verder

Vlag_Bonaire-1.png

Caribische opvoedconferentie 2017

OPVOEDEN ALS BASIS VOOR KINDERRECHTEN. It takes an island to raise a child. Een evenwichtige opvoeding is niet alleen een kinderrecht, maar vormt ook de basis voor het realiseren van alle andere kinderrechten. Opvoeden gebeurt door ouders en familie én door andere deskundigen zoals leerkrachten en pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en andere voor- en nascho ...
lees verder

Gemeente_logo_Utrecht-1.png

Job van Velsen coacht Brede School Hart van Noord

De Brede School Hart van Noord in Kanaleneiland heeft Job van Velsen gevraagd te ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van de school. Daarbij gaat het met name om het aanscherpen van de organisatie en de visie van de school. Job zal een analyse maken van de huidige stand van zaken. Op basis daarvan adviseert hij welke stappen de school vervolgens kan gaan zetten. De school ...
lees verder

Logo_gemeente_Oost_Gelre-1.jpg

Samen bouwen aan IEKC-Lichtenvoorde

In Lichtenvoorde komt een nieuw Integraal Educatief Kind Centrum (IEKC). Een toegankelijke, toekomstgerichte school voor een brede groep leerlingen; van excellent tot die met een grote zorgvraag. De samenwerkende basisscholen, een peuterspeelzaal, speciaal onderwijs, kinderopvang en buitenschoolse opvang spelen hiermee in op passend onderwijs en de verwachte leerlingendaling. E ...
lees verder

Logo_PO_Raad-1.png

Alice Jansen tijdelijk aan de slag bij de PO-Raad

Sinds oktober 2015 werkt senior adviseur Alice Jansen tijdelijk voor de PO-Raad. Ze vervangt Esmee Hornstra die met zwangerschapsverlof is. Als beleidsadviseur binnen het thema ‘School, kind & omgeving’ adviseert en ondersteunt Alice scholen die samen (gaan) werken binnen een Brede School of IKC. Basis daarvoor is het Plan van Aanpak ‘Samenwerken 0 - 12&r ...
lees verder

Gemeentelogo_Westervoort-2.png

Een IKC op maat in Westervoort, De Hoge Hoeve

Basisschool De Tuimelaar en De Brug Uitterweert in Westervoort worden per 1 augustus 2015 één school, De Hoge Hoeve. Parallel hieraan is door het schoolbestuur SCO R’IJssel, beide scholen en de partners voor peuterspeelzaalwerk en kinderopvang de ambitie geformuleerd om een IKC te realiseren. EtuConsult begeleidt dit traject dat leidt tot één g ...
lees verder

Gemeentelogo_Auba-1.png

Safety Net conferentie

Om erop toe te zien dat de kinderrechten in Caribisch Nederland en de BES eilanden worden nageleefd en waar mogelijk verbeterd, hebben meerdere ministeries en alle (ei)landen, Saba, Statia, St. Maarten, Curaçao, Bonaire en Aruba, zich verenigd in de Taskforce Kinderrechten. In opdracht van deze Taskforce organiseren wij samen met alle betrokken (ei)landen een zgn. Safet ...
lees verder

Gemeentelogo_Almere-4.png

Eerste Almeerse Sterrenschool De Ruimte

Begin 2015 heeft Sterrenschool De Ruimte, de Eerste Almeerse Sterrenschool, haar definitieve, splinternieuwe gebouw betrokken. Daar is een lang proces van voorbereiding, visieontwikkeling en uitwerking, zoeken en vinden van partners, het werven en samenstellen van de directie, overleg met de bestuurders, ondersteunen van diverse bijeenkomsten, verzorgen van convenanten enz. enz ...
lees verder

Gemeentelogo_Emmen-1.png

Ouderpartnerschap in de Brede Scholen in Emmen en Borger-Odoorn

De gemeenten Emmen en Borger-Odoorn hebben de ambitie om het opleidingsniveau van hun bewoners, in het bijzonder van jongeren, te verhogen. Inzet van o.a. Brede School, voor-en vroegschoolse educatie binnen het onderwijsbeleid moeten hiertoe bijdragen. Ouders zijn belangrijke partners. Een goed pedagogisch klimaat thuis draagt immers bij aan de ontwikkeling van kinderen. Vandaa ...
lees verder

Gemeentelogo_Almere-2.png

Ontwikkeling keurmerk IKC met gemeente Almere

Is iedereen die een bordje aan de gevel timmert daardoor een IKC? De gemeente Almere, de schoolbesturen voor primair onderwijs, kinderopvangorganisaties, peuterspeelzaalwerk en welzijnswerk in Almere vinden dus van niet. EtuConsult werd door de Gemeente Almere gevraagd om samen met gebruikers te komen tot de definiëring van het begrip IKC en dat te vertalen in indicatoren ...
lees verder

OCW-1.png

Experiment Flexibilisering onderwijstijden

Het hele jaar naar school, vakantie opnemen buiten de reguliere vakanties. Structureel een vierdaagse schoolweek. Flexibele begin- en eindtijden van de schooldag. Het kan, tenminste, bij de 12 scholen die sinds augustus 2011 meedoen aan de pilot flexibilisering onderwijstijden, een experiment dat onder verantwoordelijkheid van het ministerie van OCW is uitgezet tot september 20 ...
lees verder

Logo_Fonds_Cultuur_participatie-1.png

Job van Velsen evalueert 'Cultuureducatie met kwaliteit'

In 2013 zijn 54 culturele instellingen gestart om samen met basisscholen te werken aan goed cultuuronderwijs. Daarvoor kregen ze een vierjarige subsidie van het ministerie van OCW. Inmiddels is het 2015 en tijd voor een evaluatie. Een tussentijdse evaluatiecommissie bekijkt de voortgang die is geboekt. Als onderdeel van het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit v ...
lees verder

Logo_gemeente_Amsterdam-1.jpg

Onderzoek IKC-wensen Amsterdamse scholen

De stichting ASKO voor primair katholiek/oecumenisch onderwijs in Amsterdam e.o. heeft een heldere ambitie: toekomstgericht onderwijs voor alle leerlingen van haar 32 scholen, waarbij verbinding en een breed aanbod centraal staan. De ontwikkeling van IKC’s past hier goed bij. EtuConsult inventariseert nu bij vier scholen de IKC-wensen en ondersteuningsbehoefte. Het onder ...
lees verder

Gemeentelogo_Schagen-2.png

Andere Tijden voor Surplus

Bij het invoeren van andere schooltijden komt heel wat kijken. EtuConsult hielp de 32 scholen van Surplus in Noord-Holland om deze verandering in goede banen te leiden. Zowel bestuurlijk als uitvoerend. Het vijf-gelijke-dagen-model met 940 lesuren per jaar. Dat is de ambitie van Surplus. Die verandering sluit aan bij de visie van de scholengroep, biedt bedrijfsmatige voordelen ...
lees verder

Logo_Statia-1.png

Vitale verbindingen op St. Eustatius

Ook zo’n 7.000 kilometer verderop, op St. Eustatius, ziet men de ketensamenwerking tussen maatschappelijke organisaties, onderwijs en zorginstellingen als een kansrijke ontwikkeling. EtuConsult organiseert een werkbijeenkomst op dit Caribische eiland. Doel: vitale verbindingen leggen tussen onderwijs, opvang en maatschappij. Bruggen slaan tussen onderwijs, opvang en maat ...
lees verder

Gemeente_logo_Utrecht-3.png

Onderzoek voortgang proeftuinen IKC Utrecht

Platform Utrechtse Onderwijs Agenda (UOA) heeft een helder doel: het beste uit kinderen halen en ze een goede start bieden op de arbeidsmarkt. De komende jaren ligt de focus op een uitdagende, soepele schoolloopbaan voor elk kind. De ontwikkeling van IKC’s draagt hier aan bij. In Utrecht zijn al meerdere ‘IKC proeftuinen’. UOA wil nu weten hoe deze zich ontwik ...
lees verder

Gemeentelogo_Aalten-2.png

Advisering stuurgroep IKC De Bosmark

IKC De Bosmark in Dinxperlo werkt vanuit een pedagogische visie aan een IKC voor kinderen van 0-12 jaar. Nog niet lang geleden was De Bosmark een brede school, waar Zonnekinderen Kinderopvang en Accent Scholengroep in een prachtig nieuw gebouw werkten aan hun samenwerking. Van het één kwam het ander, de samenwerking smaakte naar meer. EtuConsult is door Jan van de ...
lees verder

Gemeentelogo_Almere-3.png

Andere Tijden op basisschool Het Kompas in Almere

Wat zijn de mogelijkheden om de schooltijden te veranderen? Gaan we wel of niet over naar een vijf gelijke dagenmodel, of continurooster? Op verzoek van de directie van Het Kompas, een basisschool in Almere Buiten, adviseert EtuConsult bij de (boeiende) discussie over verandering van schooltijden. Met als resultaat een goed doorlopen en objectief proces dat resulteert in een we ...
lees verder

Gemeentelogo_Haarlemmermeer-2.png

Monique Kuik ondersteunt scholen op weg naar een IKC

De komende drie jaar ondersteunt senior adviseur Monique Kuik scholen in Haarlemmermeer en Zuid-Kennemerland bij de ontwikkeling naar een IKC. De scholen vallen onder voorheen de stichting Jong Leren en VPCO De Basis die vanaf 1 januari samen een nieuw schoolbestuur vormen. Samen zijn ze goed voor 29 scholen in de regio. Sinds 2003, het jaar waarin de ontwikkeling van brede sc ...
lees verder

meer