Gemeentelogo_Delfzijl-2.png

Beheer en exploitatie Brede Scholen Delfzijl


Klant: Gemeente Delfzijl

Nu de twee brede scholen, Noord en Tuikwerd enige jaren in bedrijf zijn, werd het volgens de gemeente Delfzijl tijd om een tussenbalans op te maken. In het najaar van 2013 vroeg het college van B&W van de gemeente Delfzijl EtuConsult om haar te adviseren inzake de bedrijfsvoering van Stichting Brede Scholen Delfzijl en de twee genoemde brede scholen.
In november, na uitgebreid onderzoek, interviews en documentenstudie, heeft EtuConsult haar adviesrapport opgeleverd, waarin een andere, aangescherpte organisatie en andere subsidiëring geadviseerd werd.
Vervolgens heeft de gemeente Delfzijl EtuConsult opdracht gegeven de implementatie van dit advies te begeleiden, door het leveren van inhoudelijke en procesmatige begeleiding bij de reorganisatie van de twee Brede Scholen en, daarop volgend, de reorganisatie of opheffing van de Stichting Brede Scholen Delfzijl. We richten ons daarbij op twee pijlers, de kindfuncties en de wijkfuncties, de verbinding tussen de partners en ieders taken en verantwoordelijkheden.
Op 13 november j.l. is ook de gemeenteraad akkoord gegaan met onze plannen, die wij in nauwe samenwerking met de partners hebben ontwikkeld. Ondertussen zijn wij door de schoolbesturen gevraagd mee te denken met de verdere inhoudelijke verdieping van de IKC in Delfzijl en Appingedam. Zo wordt in Delfzijl écht werk gemaakt van samenwerking en IKC! 

Het definitieve plan van aanpak wordt met instemming van de raad door betrokkenen uitgevoerd.

Stel uw vraag! Meer weten?