Zoeken

Pedagogisch kader voor buitenschoolse opvang

Dagelijks vertrouwen veel ouders hun kind toe aan een kindercentrum voor dagopvang of buitenschoolse opvang. Kinderen krijgen hier de verzorging die ze nodig hebben, er worden activiteiten aangeboden en er wordt bijgedragen aan de opvoeding. De Wet kinderopvang (2005) schrijft voor dat tijdens de opvang vier opvoedingsdoelen moeten worden gehanteerd:

  • bieden van emotionele veiligheid;
  • stimuleren van de ontwikkeling van sociale competenties;
  • stimuleren van de ontwikkeling van persoonlijke competenties;
  • overdracht van waarden en normen.

Dit zijn algemene opvoedingsdoelen. Pedagogen in de kinderopvang hebben deze opvoedingsdoelen en een aantal andere thema’s verder uitgewerkt en geconcretiseerd in het 'Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar'. Dit pedagogisch kader biedt concrete handvatten voor de werkwijze in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar

Er is nu ook een 'Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar'. Dit kader omvat 3 onderdelen: pedagogische kennis (Wat hebben kinderen nodig?), pedagogische doelen (Wat willen we bereiken?) en pedagogische middelen (Wat doen we in de buitenschoolse opvang?).

Het Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) verwacht dat dit pedagogisch kader voor de opvang van kinderen van 4 tot 13 jaar net zo'n belangrijke rol gaat vervullen als het pedagogisch kader voor kinderen van 0 tot 4 jaar. In het voorjaar van 2011 verschijnt het kader in boekvorm. Op de website van BKK zijn nu al de onderdelen te downloaden.

Bron: Rijksoverheid.nl