Zoeken

Eindmanifestatie TU Delft

Tijdens de eindmanifistatie TU Delft op 10 januari 2010, werden de 12 genomineerde plannen, tekeningen, maquette, door de studenten gepresenteerd. En maakte de jury de uitslag bekend. Job van Velsen was één van de juryleden.

Aanleiding

Om aan de groeiende vraag naar kinderopvang tegemoet te kunnen komen is er meer ruimte nodig. Met name basischolen zouden in principe in deze ruimtebehoefte kunnen voorzien, omdat de schooltijden complementair zijn aan de uren waarop bso gewenst is. In de praktijk blijkt deze combinatie vaak moeizaam en bij lange na niet vanzelfsprekend.
Er is behoefte aan de ontwikkeling van een nieuwe, meer integrale visie op de mogelijkheden van duurzaam ruimtegebruik van basisscholen in combinatie met kinderopvang. in de huidige discussie over uitbreiding van kinderopvangmogelijkheden bestaat daarom de noodzaak om een beter inzicht in de ruimtelijke consequenties van een gecombineerd functiegebruik te ontwikkelen.

Onderzoeksproject

De Faculteit Bouwkunde TU-Delft concentreert zich (in opdracht van Netwerkbureau Kinderopvang) op drie scenario's die kernvragen van de hedendaagse ontwerpopgave met betrekking tot het schoolgebouw en buitenschoolse opvang definiëren:
- de transfromatie van het bestaande schoolgebouw in een stedelijke context ten gevolge van groei van bso door verbouw, inbouw en aanbouw
- de transformatie van het bestaande gebouw in een buitenstedelijke situatie ten gevolge van krimp van het aantal leerlingen maar groei van de vraag naar bso-plaatsen door aanpasssing en multifunctioneel gebruik
- de transformatie van het type basisschoolgebouw bij nieuwbouw, bijvoorbeeld in uitbreidingswijken of in de stad, op basis van de toegenomen inzichten en maatschappelijke relevantie over de combinatie van basisschool met buitenschoolse opvang.