Zoeken

Begroting 2011

OCW heeft dit jaar een beleidsarme begroting aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit beleidsarme karakter hangt enerzijds samen met de demissionaire status van het kabinet en anderzijds met het kabinetsbesluit om de tranche 2011 van de zogenoemde enveloppe in te zetten ter dekking van de rijksbrede budgettaire problematiek. Voor OCW betekent dit laatste dat het extra budget waar eerder rekening mee was gehouden, niet aan de begroting voor 2011 is toegevoegd.

Dit extra budget zou voor de sector Primair Onderwijs worden ingezet voor de onderdelen kwaliteit, onderwijsachterstandenbeleid, brede scholen en passend onderwijs. Een aantal activiteiten uit de beleidsagenda zal echter gewoon worden voortgezet in 2011, zoals de ingezette taal- en rekenverbetertrajecten en de lokale innovatieve projecten om duurzaam in te zetten op excellentie. Ook de maatregelen om het aantal zeer zwakke scholen terug te dringen lopen door in 2011. Daarnaast wordt in 2011 een start gemaakt met de uitvoering van het ‘Masterplan Ruimte voor talent, ruimte voor wetenschap en techniek’. Hiervoor is circa €15 miljoen beschikbaar.

Lees meer