Zoeken

Bruggen slaan in de brede school

In het regeerakkoord spreken VVD en PvdA af om belemmeringen tussen onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaal en VVE weg te nemen en de onderlinge afstemming te stimuleren.

De nieuwe regering geeft de veiligheid van de kinderen de hoogste prioriteit door middel van het screenen van personeel. Het peuterspeelzaalwerk brengt ze onder in de Wet Kinderopvang, om de onderlinge afstemming tussen onderwijs en opvang te optimaliseren. Bovendien wil ze voor- en vroegschoolse educatie verbeteren en de kwaliteit en de taalvaardigheid van het personeel bevorderen. Daarnaast beoogt ze de positie van ouders te versterken, door klachtenregelingen te stroomlijnen. Ten slotte moet volgens de regering het aanbod van onderwijs en opvang aansluiten bij de behoeften van de ouders.

Eerder werd al bekend dat er meer geld gaat naar de leraren in het voortgezet onderwijs. Maar de regering moet ook schrappen in het onderwijsbudget. Zij beëindigt verschillende subsidies, zoals die voor onderwijsvernieuwing groen onderwijs. De regeringspartijen zijn verder overeengekomen dat zij de gratis schoolboeken afschaffen. Bovendien willen zij af van de wettelijk verplichte maatschappelijke stages.

Lees een fragment uit het regeerakkoord:

Bijna 800.000 kinderen maken gebruik van kinderopvang. Het gaat om kinderen in een kwetsbare leeftijd. Daarom moeten de opvangvoorzieningen een gezonde en veilige omgeving bieden, die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen. Kinderopvang biedt ouders de mogelijkheid om deel te nemen aan het arbeidsproces. Al met al voldoende redenen om betaalbaarheid en kwaliteit van kinderopvang te blijven borgen.

Onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en voor- en vroegschoolse educatie moeten op elkaar afgestemd zijn. In de voorschoolse periode is dat van belang om ontwikkelingsachterstanden te voorkomen, te signaleren en tijdig aan te pakken. Het leren van de Nederlandse taal door jonge kinderen verdient daarbij bijzondere aandacht. Dit stelt ook eisen aan de vaardigheden van de beroepskrachten in de sector. Bij buitenschoolse opvang is afstemming noodzakelijk om waar mogelijk een sluitend dagarrangement te realiseren, bijvoorbeeld in het kader van de brede school of integrale kindcentra. Ouders kiezen de voorziening die het beste bij hun kind past. Klachten moeten makkelijk kunnen worden ingediend, verdienen serieuze en snelle behandeling en worden betrokken bij het toezicht. Het risicogestuurde toezicht verbetert verder: streng waar nodig, zelf verantwoordelijk waar dat kan.

- Om de onderlinge afstemming van onderwijs, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang te optimaliseren wordt de financiering van het peuterspeelzaalwerk onder de Wet Kinderopvang gebracht. Daarbij zal bestaande gemeentelijke financiering worden betrokken. Belemmeringen voor samenwerking zullen op basis van de ervaringen in de nu lopende pilots worden weggenomen. De bestaande minimumeisen aan voor- en vroegschoolse educatie worden onderdeel van de afspraken. Financieringsstromen stemmen we op elkaar af.

- Door extra investeringen in voor- en vroegschoolse educatie verbeteren we de kwaliteit en de taalvaardigheid van het personeel.

- De veiligheid van kinderen in de kinderopvang heeft de hoogste prioriteit. Screening van het personeel zal voortdurend plaatsvinden.

- De positie van ouders wordt versterkt. De verschillende klachten- en geschillenregelingen worden gestroomlijnd, zodat ouders bij elke voorziening een beroep kunnen doen op een klachtenfunctionaris/ vertrouwenspersoon en een laagdrempelige geschillenregeling.

- Het aanbod van voorzieningen dient aan te sluiten bij de wensen van ouders. Met de sector worden afspraken gemaakt over een grotere flexibiliteit in het aanbieden van contracten. Doel is een verbeterde aansluiting tussen gebruikte en betaalde uren. Indien nodig wordt dit wettelijk vastgelegd.