Zoeken

Onderzoek 'De Meergronden Breed' krijgt vervolg

Etuconsult heeft de eerste helft van 2012, in samenwerking met onderzoeksbureau Linkin Business, een onderzoek opgezet en uitgevoerd met als doel:

“Vaststellen hoe OSG De Meergronden zich kan onderscheiden door het aanbod voor haar leerlingen te vergroten, de dagindeling van de school tegen het daglicht te houden en daarmee haar positie in haar verzorgingsgebied te versterken”

Door het opzetten van een zogenaamde ‘Brede School” of kantoortijdenschool (werktitel), een school die van 8 tot 18 uur is geopend, bieden we leerlingen extra tijd: tijd om extra onderwijs te genieten als dat noodzakelijk is, tijd om begeleid te worden bij het huiswerk, maar ook tijd om actief te zijn op andere gebieden die niet minder belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een kind.

De Kantoortijdenschool is van belang voor kinderen die van huis uit te weinig mee krijgen of extra ondersteuning nodig hebben, maar ook voor kinderen die meer uit hun school, of talent willen halen.

De kantoortijdenschool is nu nog een idee, maar moet een concreet ‘product’ worden. Hiervoor is onderzoek nodig: naar ervaringen elders in Nederland of daarbuiten, naar het aanbod dat in Almere haalbaar is (kansen/bedreigingen), naar de bereidheid van organisaties/bedrijven om samen te werken, naar de kosten en opbrengsten en naar de vraag bij ouders en leerlingen.

Als uit dit onderzoek blijkt dat een dergelijk onderwijsaanbod te realiseren is, dan zijn OSG De Meergronden en genoemde partners bereid de ontwikkeling ter hand te nemen.

Conclusies en vervolg

In juni heeft Etuconsult de resultaten van het onderzoek aan OSG De Meergronden gepresenteerd. Om draagvlak van stakeholders te achterhalen zijn er 11 interviews afgenomen met in totaal 26 personen. Daarnaast is een online enquête gehouden onder ouders, leerkrachten, nieuwe ouders en leerlingen. In totaal hebben 377 personen hun mening gegeven over het idee van ‘De Meergronden Breed’

Uit de gesprekken met maatschappelijke partners in Almere blijkt dat samenwerking past in de visie van de maatschappelijke organisaties. Zij willen samenwerken en een duurzame relatie opbouwen met De Meergronden. Er wordt aangegeven dat de samenwerking het best kan worden gestart vanuit een heldere visie, met concreet geformuleerde doelstellingen.

Met name (potentiële) ouders en leerlingen, en de maatschappelijke partners reageren enthousiast op een verbreding van het aanbod. Leerkrachten reageren meer verdeeld.

Conclusie van dit onderzoek is dan ook dat de klanten nieuwsgierig zijn naar het product ‘Meergronden Breed’ en daar wel eens mee aan de slag zouden willen. Maar dat investering in draagvlak bij leerkrachten, cruciaal om Meergronden Breed te laten slagen, van belang is.

Meergronden Breed sluit aan op de onderwijs prioriteitsagenda van de Gemeente Almere. Door verbreding van het aanbod wordt bijvoorbeeld, zo is de verwachting, de kwaliteit van de opbrengsten naar verwachting vergroot.

Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek, heeft OSG De Meergronden Etuconsult een vervolgopdracht gegeven voor het uitwerken van een programma en organisatiemodel waarmee in de periode tussen januari 2013 en augustus 2013 geëxperimenteerd kan worden met een breed naschools aanbod.