Zoeken

Zomerschool

Zomerschool

In de zomerschool wordt gedurende één of meerdere weken in de zomervakantie extra onderwijstijd gegeven.
Onderzoek heeft al vaak uitgewezen dat de lange zomervakanties nadelig zijn voor de prestaties van (achterstands)leerlingen. Het belangrijkste doel van de zomerschool is dan ook om te voorkomen dat leerlingen in de loop van de zomervakantie achteruitgaan in prestatieniveau, waardoor ze het nieuwe schooljaar met een achterstand starten.
Daarom worden deze weken primair ingevuld met effectieve leertijd voor taal en rekenen.

Een tweede doel van de zomerschool is om leerlingen een nuttige invulling van hun zomervakantie aan te bieden. Veel kinderen die in aanmerking komen voor deelname aan de zomerschool, komen zelf in hun vakantie maar heel weinig buiten de eigen wijk en brengen relatief veel tijd door in een omgeving die weinig stimulerend is voor hun ontwikkeling. Daarom wordt in de zomerschool naast de kernvakken ook veel aandacht besteed aan andere activiteiten, die educatief zijn en die aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. Daarbij horen bijvoorbeeld excursies en interactieve opdrachten waarbij gebruik wordt gemaakt van multimedia.

Ten derde speelt de zomerschool een rol bij de voorbereiding van leerlingen uit groep 8, die na de zomervakantie gaan starten in de brugklas. Dat gebeurt bijvoorbeeld door afstemming tussen VO-docenten en zomerschoolleerkrachten over welke vaardigheden voor de overgang naar de brugklas van belang zijn en door gastlessen van VO-docenten.

In de meeste gevallen is de zomerschool specifiek gericht op leerlingen die achterstanden hebben of onderpresteren op het gebied van taal en rekenen. In een enkel geval is deelname mogelijk voor alle leerlingen van de scholen die bij dit project betrokken zijn. Deelname is altijd vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

Binnen de regeling ‘onderwijstijdverlenging' zijn er vijf zomerscholen. Klik hier voor meer informatie.

Bron: onderwijstijdverlenging