Bijeenkomst Contactgroep experimentscholen flexibele onderwijstijden

Op maandag 23 januari kwam de Contactgroep experimentscholen flexibele onderwijstijden bij elkaar op De Sterrenschool Bikube in Hoofddorp.

Doel van deze bijeenkomst was twee thema's verder uit te diepen, om de deelnemers te helpen de toepassing ervan in de eigen praktijk aan te scherpen of verder vorm te geven:

  1. De individuele leerlijn
  2. De technische kant van de pilot: het rendabel inroosteren van personeel.
     

Daarnaast werd een nader beeld gegeven van de opzet en meerjarenperspectief van de Pilot Flexibele Onderwijstijden. Er was volop gelegenheid informatie uit te wisselen, met elkaar en met vertegenwoordigers van de onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaren.

Etuconsult begeleidt, samen met Leeuwendaal VOS/ABB, de deelnemende scholen aan de pilot flexibele onderwijstijden, die gemonitord wordt door Regioplan.