Het aftellen is begonnen voor Kors Breijerschool in Weesp

Nog een paar dagen zal er les gegeven worden in het huidige gebouw van de Kors Breijerschool. Donderdag 13 oktober is de laatste dag en dan wordt diezelfde avond al een aantal lokalen leeggehaald, zodat op vrijdag begonnen kan worden met de verhuizing.

In de herfstvakantie worden met hulp van ouders alle spullen verhuisd naar de tijdelijke locatie aan de Papelaan, waar de kinderopvang en de peuterspeelzaal al zijn gevestigd. Na de herfstvakantie starten de partners meteen met samenwerken, zodat de nieuwe brede school inhoudelijk al vorm kan krijgen.

De nieuwe Brede School Kors Breijer

De nieuwe Brede School Kors Breijer moet onderdak bieden aan 16 basisschoolgroepen, twee kinderdagverblijfgroepen, buitenschoolse opvang voor kinderen tot en met groep 5 van kinderopvang Kind & Co, een peuterspeelzaal van Versa Welzijn en een sportvoorziening.

De school wordt zodanig gebouwd, dat het gemakkelijk voor meerdere doeleinden gebruikt kan worden. Ook voor activiteiten ten behoeve van de buurt. LKSVDD Architecten kreeg de opdracht om een scala aan eisen te vertalen naar een doordacht ontwerp, waarin nadrukkelijk rekening moest worden gehouden met de inpasbaarheid in de buurt.

Mooi en duurzaam nieuw gebouw

Het definitief ontwerp (DO) van het nieuwe schoolgebouw is klaar en door de stuurgroep op 3 oktober vastgesteld. Betrokkenen zijn tevreden over het ontwerp, het ziet er niet alleen prachtig uit maar kent ook de nodige duurzaamheids-toepassingen: WKO installatie, vloerverwarming en waterpomp, gebouwbeheerssysteem en mogelijk ook een groen dak en de toepassing van zonne-energie.

Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat het gebouw functioneel helemaal aansluit bij de wensen van de gebruikers en volop ruimte biedt aan samenwerking. Het ontwerp is informeel besproken met Welstand en positief ontvangen.

Bekijk meer impressies van het nieuwe gebouw

Natuurlijk spelen

Er komen verschillende speelpleinen: voor de kinderdagopvang, voor kinderen tot 6 jaar en kinderen vanaf 6 jaar. De buitenruimte wordt ingericht voor natuurlijk spelen en is na schooltijd ook toegankelijk, zodat buurtkinderen er gebruik van kunnen maken.

Bouw, exploitatie & beheer

Nu het DO klaar is kan de aannemer worden geselecteerd. Er zijn al 5 aannemers geselecteerd, de gunning vindt in december plaats. Tegelijkertijd wordt de omgevings-vergunning ingediend, zodat o.a. op korte termijn de sloop- en bouwvergunning kunnen worden verstrekt en een, naar verwachting, positief advies van Welstand. Ondertussen wordt het DO in overleg met de projectgroep verder uitgewerkt. Afspraken over eigendom, huur en beheer zijn gemaakt en er is een haalbare exploitatiebegroting opgesteld. In het voorjaar van 2012 wordt met de bouw gestart.

Het huisvestingstraject wordt namens Etuconsult begeleid door Anita Keita.

Inhoudelijke vormgeving

Ondertussen wordt er natuurlijk ook hard gewerkt aan de inhoudelijke vormgeving van de nieuwe brede school. De partners werken onder begeleiding van Adelien Buruma van Etuconsult, en in samenspraak met de projectleider, aan de concretisering van de visie, afspraken, activiteiten en organisatie. De thema’s die door de projectgroep worden uitgewerkt zijn:

• Pedagogische visie
• Doorgaande lijn voor kinderen van 0-12/13 jaar
• Kwaliteitscriteria
• Afspraken gebruikers
• Oriëntatie op ‘Andere schooltijden’
• Ouderbetrokkenheid
• Activiteitenplan voor brede schoolactiviteiten
• Communicatie

Eén team

Inmiddels hebben er twee teambijeenkomsten plaatsgevonden, waarbij de 3 teams vanuit onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal kennis hebben gemaakt met elkaar en verwachtingen hebben gedeeld over wat de brede school inhoudt , wat ieders kwaliteiten daaraan kunnen bijdragen en hoe zij in het vervolg als één team zullen gaan werken. Binnen dit ‘nieuwe’ team zijn al verschillende thema’s besproken, waaronder gebruik en de verdeling van de speelpleinen en andere schooltijden.

Meer dan een basisschool

Hoe krijg je kinderen die als kleuter op de basisschool al uitblinken nog leergieriger en nieuwsgieriger? Hoe kun je zwakke lezers onderwijs op maat geven zodat ze uiteindelijk wel boeken gaan verslinden? Het antwoord op deze vragen is een school die veel meer is dan alleen een basisschool. Zo’n school is de nieuwe Brede School Kors Breijer.

De nieuwe Brede School Kors Breijer op een rij:

• Voor kinderen van 0-12 jaar
• Alle voorzieningen onder één dak en op elkaar afgestemd
• Dagarrangement: van 07.30 tot 18.30
• Koppeling binnen- en buitenschools leren
• Nauwe samenwerking met ouders
• Hoge cito-scores
• Uitdagend en vooruitstrevend onderwijs afgestemd op het individuele kind
• Goed georganiseerd zorgsysteem
• Inspirerend, gemotiveerd team
• Gemengde school

Meer informatie over De nieuwe Brede School Kors Breijer (PDF download)