Proef flexibele onderwijstijd

Met ingang van het nieuwe schooljaar is op zeven basisscholen het driejarige experiment ‘flexibele onderwijstijd’ van start gegaan. Deze scholen kunnen in samenspraak met ouders, kinderopvanginstellingen en het schoolpersoneel het onderwijs zo organiseren dat dit past bij de wensen en behoeften van ouders en school. Zij mogen de onderwijstijd flexibel verdelen over het schooljaar (inclusief de zomervakantie).

Maatwerk

Flexibele onderwijstijden kunnen bijdragen aan het maatwerk dat aan iedere leerling wordt geboden, de aansluiting tussen onderwijs en opvang en de rust en regelmaat van de dagindeling voor zowel leerlingen als hun ouders. Daarnaast krijgen leerkrachten overdag meer tijd beschikbaar voor niet-lesgebonden taken. Minister Van Bijsterveldt wil meer informatie hebben over de voor- en nadelen van een meer flexibele indeling van de onderwijstijd die aansluit bij de wensen van gezinnen en (sommige) scholen. Uitgangspunt blijft dat leerlingen voldoende uren onderwijs van goede kwaliteit krijgen.

Voorwaarden

De minister geeft met dit experiment de zeven scholen – onder voorwaarden – ruimte om af te wijken van de huidige wet- en regelgeving voor de onderwijstijd. Tellen lesuren gegeven in de zomervakantie onder de huidige regelgeving niet mee voor het verplichte aantal uren onderwijstijd, in het experiment doen ze dat wel. Ook mogen de experimentscholen afwijken van de wettelijke bepaling dat een schoolweek uit minimaal 5 dagen moet bestaan, waarbij maximaal 7 schoolweken per schooljaar vierdaags mogen zijn.

Als voorwaarden stelt de minister dat de leerlingen aan het eind van de basisschool de kennis en vaardigheden moeten hebben die de wet voorschrijft. Ook moeten de experimentscholen zich houden aan de minimale onderwijstijd van 7520 uur in acht jaar én de onderwijstijd moet evenwichtig worden verdeeld over de dag en het schooljaar. De Onderwijsinspectie zal hier op toezien. Aangezien er geen sprake is van een uitbreiding van het aantal lesuren, maar een herschikking, ontvangen de deelnemende scholen geen extra financiële middelen van de overheid.

Deelnemers

De deelnemende scholen zijn: Laterna Magica (Amsterdam), De Sterrenschool (Apeldoorn), De Parapluschool (Ede), Bikube (Hoofddorp), De Casaschool (Pijnacker), De School (Zandvoort), De Sterrenschool (Zevenaar). Vanaf 1 augustus 2012 kunnen nog drie andere scholen aan het experiment meedoen. De ervaringen met het flexibel inrichten van de onderwijstijden worden gemonitord door onderzoeksbureau Regioplan. De uitkomsten van dit experiment worden onder meer gebruikt om te bekijken of de wet- en regelgeving met betrekking tot de onderwijstijd op termijn meer ruimte voor flexibiliteit zou moeten bieden.

Lees meer over flexibele onderwijstijden

Bron: Nieuwsbrief Primair Onderwijs