Zoeken

Inspiratiebijeenkomst brede scholen in Súdwest Fryslân

Op 21 mei 2011 vond in het Friese dorp Warns een bijzondere inspiratiebijeenkomst plaats over het Brede Scholenbeleid in de nieuwe gemeente Súdwest Fryslân. Job van Velsen hield er namens het Landelijk Steunpunt Brede Scholen een presentatie over wat een brede school is, welke mogelijkheden en kansen de brede school biedt en wat de meerwaarde is voor kinderen, ouders en professionals die er werken. Ook besteedde hij aandacht de rol die een brede school kan spelen bij het in stand houden van de voorzieningen en daarmee de leefbaarheid in een dorp.

De nieuwe gemeente Súdwest Fryslân wil een visie op Brede Scholen ontwikkelen. Daarvoor wordt de komende maanden een kadernotitie opgesteld. De huidige situatie m.b.t. Brede Scholen in deze gemeente is zeer divers. De gemeente Sneek had een Brede Scholenbeleid met vijf Brede Scholen. De andere herindelingsgemeenten kenden geen expliciet beleid, maar wel multifunctionele gebouwen en/of samenwerking tussen school en organisaties. Deze bijeenkomst was een eerste stap in het opstellen van de kadernotitie.

De bijeenkomst had een interactief karakter, het aanwezige publiek, bestaande uit (adjunct)directeuren van basisscholen, directie/leiding van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en welzijnswerk, besturen van wijk- en dorpsbelangen en andere bestuurders/beleidsmakers, werd gevraagd hun wensen en ideeën ten aanzien van brede schoolontwikkeling en het beleid daarover te delen.

Klik hier voor het artikel dat over deze bijeenkomst is gepubliceerd in het Sneker Nieuwsblad

Ook werd er een film getoond over de good practises van Brede Scholen-initiatieven in Súdwest Fryslân

Lees hier het verslag van de avond: Brede Scholen, Gemeente Súdwest Fryslân,Terugblik op bijeenkomst over Brede Scholenbeleid op 31 mei in Warns.