Zoeken

Verlenging subsidie regeling scholing overblijfmedewerkers

De Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2007-2011 wordt met één jaar verlengd voor het schooljaar 2011-2012. De regeling wordt bekend gemaakt in de Staatscourant. Het kabinet heeft besloten dat dit het laatste jaar is van deze regeling. Samen met in totaal € 243 miljoen onderwijssubsidies waarop met ingang van 2012 wordt bezuinigd (brief nr. 264063 van 8 april 2011 aan de Tweede Kamer).


Om die reden en op grond van de ervaring met de regeling in het schooljaar 2010-2011 zijn de beschikbare bedragen gewijzigd. Voor “korte cursussen”, als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel a, is maximaal € 2.898.000 beschikbaar en voor beroepsgerichte scholing als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel b, en voor kosten die voortvloeien uit een opleiding als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel c is maximaal € 770.000 beschikbaar.


De termijnen zijn aangepast teneinde beslissing en betaling al in oktober mogelijk te maken.
De subsidieaanvragen kunnen vanaf 1 juni 2011 en uiterlijk 30 juni 2011 worden ingediend bij de Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Administratieve lasten


Deze subsidieregeling betreft een voortzetting van de eerdere regeling subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2007-2010. Voor de aanvragen voor het jaar 2011/2012 is een (invulbaar) PDF formulier op www.duo.nl beschikbaar. Dit betekent een lichte verhoging van de administratieve lasten, omdat geen gebruik kan worden gemaakt van het digitale formulier dat tót deze verlenging beschikbaar was.

Bron: Ministerie van OCW, Directie Primair Onderwijs