Zoeken

Als de schooltijden veranderen

Wat winnen we eigenlijk als we schooltijden veranderen? Het ITS zette alle onderzoeken op een rijtje en concludeert dat tijd zeer relatief is.

De afgelopen jaren zijn er herhaaldelijk plannen gelanceerd om de schooltijden te veranderen. Denk bevoorbeel aan onderwijstijdverlenging, les tijdens de zomervakantie en een dagindeling gebaseerd op het biorittme. Dergelijke veranderingen hebben niet alleen gevolgen voor de kinderen zelf, maar ook voor hun ouders en instelling voor onderwijs, opvang en vrijtijdsbesteding. Op verzoek van het Ministerie van OCW heeft het ITS een internationale studie verricht naar de gevolgen van dergelijke wijzigingen.

Deze studie maakt allereerst duidelijk dat er weliswaar duidelijk enorm veel over dit onderwerp is geschreven, maar dat het daarbij vooral om beschrijvingen en opinies gaat. Onderzoek naar effecten is er nauwelijks, het weinige dat er is gaat hoofdzakelijk over de Verenigde Staten. Dergelijk onderzoek concentreert zich op effecten op de taal- en rekenprestaties; niet-cognitieve aspecten zoals attidudes en gedrag hebben beduidend minder aandacht gekregen.

Gevolgen voor ouders, scholen en instellingen voor opvang, sport of cultuur zijn nauwelijks onderzocht. In de studie is uitvoeriger gekeken naar naschoolse programma's, brede scholen, het bioritme, de (lange) duur van de zomervakantie, de invulling van een meer evenwichtige schoolkalender, uitbreiding van het aantal schooldagen; jonger staten in groep 1 en schakelklassen. De belangrijkste conclusie is dat er nauwelijks harde conclusies getrokken kunnen worden over effecten van verschillende schooltijden. Betere leerprestaties hangen van veel meer factoren af dan louter de schooltijden. Zo moeten de maatregelen voldoende samenhangen met het reguliere onderwijsprogramma en dienen de begeleiders hoog gekwalificeerd te zijn. Daarnaast lijkt een meer individuele benadering effectiever.

Bron: Didaktief nr 1-2 2011, Geert Driessen

G.Driessen, A.Claassen & F. Smit., Variatie in schooltijden. Een internationale literatuurstudie naar de effecten van verschillende invulling van de schooldag, de schoolweek en het schooljaar. Nijmegen: ITS,2010. g.driessen@its.ru.nl