Artikelen die ons inspireren.


Een integraal aanbod voor kinderen en ouders, Brede ontwikkeling van kinderen.
Waar moet je rekening mee houden als je start met een IKC? En op welke wijze wordt de vertaalslag gemaakt naar de praktijk? Ga vanuit een gezamenlijke visie planmatig aan de slag luidt het advies vanuit het Landelijk Steunpunt Brede Scholen: ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder.’
Lees hier het hele artikel zoals verschenen in HJK april 2014

 

Goed cultuuronderwijs voor ieder kind
Cultuuronderwijs levert een belangrijke bijdrage aan de vorming en ontwikkeling van kinderen en daarmee van onze samenleving. Ieder kind moet de mogelijkheid hebben goed cultuuronderwijs te krijgen. Om dat mogelijk te maken tekenden minister Bussemaker (Cultuur), staatssecretaris Dekker (Onderwijs) en Rinda den Besten (voorzitter PO-raad) met een groot aantal wethouders en gedeputeerden cultuur en onderwijs van gemeenten en provincies een gezamenlijke intentieverklaring voor cultuuronderwijs: het ‘bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs’.
Lees hier het hele artikel zoals gepubliceerd op de website van de Rijksoverheid op 16-12-2013

 

Passend onderwijs vergt 'Omdenken'
Iedere leerkracht komt niveauverschillen tegen in een klas en moet daarmee omgaan. Dit kan via de methode van het omdenken. Omdenken is met andere ogen kijken naar een situatie en daardoor andere mogelijkheden zien. Omdeken is denken in termen van kansen en niet van problemen. Je gebruikt in feite de energie van het probleem voor iets nieuws. Werken met de vanzelfsprekende verschillen tussen leerlingen is wellicht een probleem als we er op de 'oude manier' naar kijken, maar als we de situatie 'omdenken' dan kunnen we in het kader van passend onderwijs kansen en mogelijkheden zien om van school een fijne plek te maken om te leren en jezelf te ontwikkelen.
Leer hier het hele artikel zoals verschenen in Passend Onderwijs Magazine nr. 2 april 2014.

 

Een integraal kindcentrum als open leer- en ontwikkelingsgemeenschap; Tijd voor een samenhangende visie op opvoeding, educatie en opvang
Samenvatting
Veel landen in Europa zien zich voor de uitdaging geplaatst een samenhangend systeem te ontwikkelen waarin kinderopvang en onderwijs op elkaar zijn afgestemd en elkaar versterken. Ook in Nederland is een proces gaande waarbij basisonderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang naar elkaar toegroeien. Dit vraagt om een samenhangende visie op opvoeding, educatie en opvang die praktisch gestalte kan krijgen in een Integraal Kind Centrum (IKC).Voor het welslagen van het IKC als waardevolle opvoedings- en ontwikkelingsomgeving is een team van goed opgeleid, gekwalificeerd personeel een absolute vereiste. Op hbo-niveau opgeleide pedagogen werken hierin samen met  leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Sociaal-emotionele, motorische, cognitieve en creatieve ontwikkelingsgebieden en/of behoeften van kinderen vormen in deze teams steeds het uitgangspunt, waarbij pedagogen en leerkrachten de verschillende ontwikkelingsgebieden gezamenlijk vanuit hun eigen expertise stimuleren. Dit betekent dat de scheidslijnen tussen de verschillende sectoren en bijbehorende opleidingen moeten worden geherdefinieerd. Wij zien het IKC als een open leer- en ontwikkelingsgemeenschap waar kinderen, leerkrachten, pedagogisch medewerkers, pedagogen en ouders met plezier naartoe komen. Om dit te realiseren moeten we over grenzen heen durven kijken. Onderwijs is meer dan onderwijzen, en kinderopvang is zoveel meer dan het ‘opvangen’ van kinderen. Hiervoor is een omslag in het denken en kijken naar deze sectoren noodzakelijk.
Lees hier het hele artikel. Bron: Pedagogiek 34e jaargang 1 2014.

 

21st Century skills: the survival of the fittest
In dit artikel zet de auteur (Frank Studulski) uiteen wat wordt bedoeld met 21st century skills, wat de kansen en mogelijkheden zijn en wat er in Nederland al mee gebeurt.
Lees hier het hele artikel zoals verschenen in basisschool management 06/2013