Krimp vraagt creativiteit en ondernemerschap.

Ieder dorp zijn eigen school? Door de combinatie van ontgroening, vergrijzing en een negatief migratiesaldo, zoals deze nu al in een aantal krimpregio’s te zien is en binnen 30 jaar op bijna heel Nederland vat zal krijgen, krimpt de leeftijdscategorie 0-20 jaar landelijk met bijna 7% tussen 2006 en 2040. Dit vertaalt zich in sommige delen van het land (zoals Noordoost-Groningen, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg) in leerlingendalingen tot wel 50%. Maar krimp is voor veel schoolbesturen elders in het land al lang geen ‘ver van mijn bed show’ meer. Niet alleen dorpen buiten de Randstad worden immers met krimp geconfronteerd. In steeds meer steden loopt het aantal leerlingen terug, wat leidt tot leegstand van lokalen of delen van schoolgebouwen. Met alle financiële en formatieve gevolgen van dien.

Krimp EtuConsult

Wij denken vanuit ervaring maar daarbij ook ondersteund door onderzoek, dat voor het behoud van kwalitatief hoogwaardig onderwijs, voor een groepsgevoel bij kinderen, voor hun sociale contacten, voor constructieve samenwerking en interactie tussen de samenwerkende professionals een zeker volume in aantal kinderen nodig is. Is het reëel een school van 23 kinderen koste wat kost
in stand te houden?

Belangrijk is de lokale situatie.

En de mogelijkheden om samen te werken. Wij denken, en horen ook terug, dat een samenwerking tussen in ieder geval peuterspeelzaal, kinderopvang en onderwijs in één gebouw als dé kans gezien wordt om nieuwe kinderen en ouders aan te trekken. Ook een verdere samenwerking tussen verschillende schoolbesturen in een dorp, wellicht in de vorm van een fusie, coöperatie of stichting, zien wij als noodzakelijke ontwikkeling om de kwaliteit van de vijf O’s, onderwijs, opvoeding, ontwikkeling, opvang en ontmoeting hoog te houden.

Wat wij voor u kunnen doen?

We werken op meerdere plaatsen in het land aan fusies of samenwerkingsscholen. Onze kennis hebben we opgedaan door ons werk voor o.a. het Netwerkbureau Kinderopvang en het Landelijk Steunpunt Brede Scholen. Bij opdrachten in Zoeterwoude, Delfzijl en Almere speelt krimp op de één of andere manier en steeds weer anders een rol. Vraag ons er naar!

Wij zien krimp liever als een kans, en hebben ervaren dat ook scholen, besturen, opvangorganisaties en ouders tot dat inzicht kwamen, vaak gaandeweg, bouwend aan een kindcentrum of brede school.

Wij benaderen deze ontwikkeling ook als zodanig. Krimp biedt kans om tot uitdagende en leerzame dagarrangementen te komen, om een slag te maken in de kwaliteit
 van onderwijs in de breedste zin van het woord. Om tot een derde alternatief te komen, zoals Stephen Covey het zo duidelijk formuleert. Covey zegt: “de waarheid is complex en iedereen bezit een klein stukje”. Kunst is om op zoek te gaan naar de andere stukjes. In een compromis krijgt geen enkele partij zijn zin en verliest uiteindelijk dus iedereen. Wie een 3e alternatief nastreeft, zoekt juist naar synergie.

Samenwerking in krimpgebieden wordt vaak ingegeven door noodzaak, maar dat biedt in onze ogen perspectief tot een verbreding van ieders horizon!

Stel uw vraag! Meer weten?

Neemt u vrijblijvend contact op met Alice Jansen 06 - 53 49 81 82 of Job van Velsen 06 - 13 75 81 40 om uw vragen te bespreken en inzicht te krijgen in de mogelijkheden. Of belt u ons secretariaat, 036 – 53 25 785. U wordt dan door één van onze adviseurs teruggebeld.