Andere Tijden zijn van deze tijd.

Zijn de huidige schooltijden nog wel van deze tijd? Steeds meer (brede) basisscholen oriënteren zich op mogelijkheden om hun schooltijden aan te passen aan de vragen en wensen van deze tijd. Ook nieuwe ouders willen regelmaat om arbeid en zorg goed te combineren. Kiest u dan voor een vijf gelijke dagenmodel of een continurooster. Sluit u op die manier aan bij een veranderende maatschappij, uw bredere visie of oproep van ouders of medewerkers? De samenleving verandert! Ouders werken beiden, er zijn steeds meer eenoudergezinnen, kinderen gaan naar een oppas, grootouders, gastouders of buitenschoolse opvang. Meer en meer scholen willen naar een evenwichtiger dagindeling. Rust en regelmaat, is een vaak gehoorde wens, maar vooral een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs!

Andere tijden zijn van deze tijd EtuConsult

Andere tijden en de brede school.

Het loslaten van traditionele schooltijden reikt verder dan alleen de schooltijden zelf. De impact ervan is ook voelbaar in gezinnen en bij samenwerkingspartners. Daarom is het belangrijk om bij oriëntatie op- en invoering van andere schooltijden de verbinding te leggen met de ontwikkeling van de brede school. Die inhoudelijke en pedagogische verbinding kan zorgen voor stabiliteit, veiligheid en continuïteit. Hoe draagt de indeling van een schooldag bij aan de ontwikkeling en educatie van kinderen, dát is de vraag! En hoe komen leerkrachten en pedagogisch medewerkers in zo’n nieuw rooster nog meer tot hun recht?

Van visie tot breed gedragen besluit.

Vanuit visie komen tot een besluit over de schooltijden. Dat is een proces, waarbij veel partijen betrokken moeten zijn. Denk aan ouders, het team van leerkrachten en kinderopvang, maar ook het schoolbestuur, de gemeente en uiteraard de kinderen zelf. En welke rol heeft de medezeggenschapsraad bij veranderende schooltijden? Hoe betrekt u de aanbieders van sport, muziek en culturele activiteiten, om zo tot een gevarieerd en uitdagend aanbod voor kinderen te komen? Wat betekent dit voor de werktijdfactor van het personeel. En kost dat geld? Maken de kinderen wel voldoende uren? Vragen genoeg!
Het gaat er om te komen tot een breed gedragen besluit, waarbij alle voors en tegens meegenomen worden. Een besluit dat uiteindelijk past bij de school,
de kinderen, de ouders en de omgeving.

Andere Tijdentraject op maat.

Doordat we zelf de praktijk kennen, door ons netwerk, onze constructieve samenwerking met waardevolle partners als Regioplan, Leeuwendaal VOS/ABB, waarmee we de pilot Flexibele Onderwijstijden begeleiden, onze inbreng voor de voormalige initiatiefgroep Andere Tijden, de ministeries OCW en SZW,
Sardes en Oberon, zijn wij op de hoogte van de meest recente informatie,
wetgeving en overige ontwikkelingen. Wij hebben de kennis en ervaring in huis om u te helpen een zorgvuldig traject rond Andere Tijden te doorlopen, berekeningen te maken, al dan niet binnen een context van andere organisatorische of inhoudelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld die van de brede school of kindcentra.
Zowel bestuurlijk als uitvoerend.
Tijdens het traject bieden wij u ondersteuning, helpen we valkuilen voorkomen, reiken we informatie, waaronder rekenmodellen aan, organiseren met u ouderavonden, en kunnen we structureren, inspireren en enthousiasmeren.
Het doel is uiteindelijk u in staat te stellen een gefundeerde en breed gedragen beslissing te nemen over andere schooltijden, die het best tegemoet komt aan de wensen, behoeften en mogelijkheden van alle betrokken partijen. Het kiezen voor andere schooltijden betekent participatie in een veranderingsproces door veel partijen. Het gaat iedereen in en rond de school aan en dat kan alleen in samenwerking en open overleg met elkaar.

Andere Tijden? EtuConsult kent de praktijk.

EtuConsult kan uw school begeleiden bij het proces van oriëntatie en besluitvorming bij de keuze voor andere schooltijden. Doordat wij zelf de praktijk kennen, door ons netwerk en onze constructieve samenwerking met gespecialiseerde en ervaren partners hebben wij de kennis en ervaring in huis om u te helpen een zorgvuldig traject rond Andere Tijden te doorlopen, binnen een context van andere ontwikkelingen, bijvoorbeeld die van de brede school of kindcentra.

Stel uw vraag! Meer weten?

Neemt u vrijblijvend contact op met Alice Jansen 06 - 53 49 81 82 of Job van Velsen 06 - 13 75 81 40 om uw vragen te bespreken en inzicht te krijgen in de mogelijkheden. Of belt u ons secretariaat, 036 – 53 25 785. U wordt dan door één van onze adviseurs teruggebeld.
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u onze brochure als pdf downloaden.